مركز المنشورات العلمية


accélération of itérative méthode applied to nonlinear optimization

www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/2615

sarra deladji (2021) accélération of itérative méthode applied to nonlinear optimization. university of souk ahras

تحميل المقال