Département de langue et littérature arabe

https://www.univ-soukahras.dz/fr/dept/dla

Matière: علم الصرف1

  1. Information
  2. Questions
  3. E-Learning

المصدر الميمي

0 votes

على أي وزن يصاغ المصدر الميمي؟

هل يطابق المصدر الميمي، المصدر غير الميمي في المعنى؟ مع التمثيل

Posté le 12:03, Monday 28 Dec 2020 By Farouk BELAHCENE
In علم الصرف1


Réponses (42)
Réponse (1)

votes


Posté le 23:52, Friday 24 May 2024 by
In علم الصرف1Avez vous une réponse ?