Département de Mathématiques et Informatique

www.univ-soukahras.dz/fr/dept/mi

برنامج الامتحانات الخاصة بقسم الرياضيات و الاعلام الآلي

 

برنامج الامتحانات الخاصة بقسم الرياضيات و الاعلام الآلي

telecharger

Planning d’Examen L1+L2+L3+M1+M2 (maths et informatique) (2020-2021 )