قسم التعليم الاساسي للبيولوجيا

www.univ-soukahras.dz/ar/dept/efbio

المقياس: Pédologie

  1. معلومات
  2. الأسئلة
  3. التعليم عن بعد

Biosphère

-1 votes

  • Notion de Biosphère 
  • On pédologie étude  quatre enveloppe : 
  • A)Atmosphère
  • B)lithosphère 
  • C)biosphère 
  • D)hydrosphère
  • Dans introduction explique ????

نشر على 22:53, السبت 28 مارس 2020 By Ismahene Belmerabet (10 points)
In Pédologie


أجوبة (1)
جواب (1)

0 votes

On écologie il y a:

Trois enveloppe :

1-atmosphere

2-lithosphere

3-hydrosphere

 

نشر على 23:17, السبت 4 أفريل 2020 by Ismahene Belmerabet (10 points)
In Pédologieهل لديك جواب ?