قسم الرياضيات و الإعلام الإلي

www.univ-soukahras.dz/ar/dept/mi

المقياس: Algorithmique et structure de données 1

  1. معلومات
  2. الأسئلة
  3. التعليم عن بعد

Les tableaux

0 votes

Ecrire un algorithme puis le programme C qui permet de:

Remplir une matrice NxN à partir d'un vecteur (tableau à une seule dimenssion).

نشر على 11:00, الأربعاء 5 ديس 2018 By Aida BOUZID
In Algorithmique et structure de données 1


أجوبة (8)
جواب (1)

0 votes

 Le programme c

#define n 5

{

Static int t[n][n];

Int i,j;

For(i=1;i<=n;i++)

For(j=1;j<=n;j++){

Printf("t[%d][%d] :"i,j);

Scanf("%d",&t[i][j]);}}

For(i=1;i<=n;i++){

For(j=1;j<=n;j++)

Printf("%d",t[i][j]);

Printf("\n");}

Return 0;

}

Algourithe matrice;

Const n=5;

Type tm=tableau[1..n,1..n]d'entier;

Var m:tm;

I,j:entier;

Debut 

Pour i=1à n faire

Pour j=1à n faire

Lire(i,j);

Ffaire;

Pour i=1à n faire

Pour j=1 à n faire

Ecrire('i,j');

Ffaire;

Fin.

 

نشر على 16:12, الخميس 6 ديس 2018 by insaf belaalem (3 points)
In Algorithmique et structure de données 1جواب (2)

1 votes

#include<stdio.h>
#define N 5
int main()
{
static int Tab[N],TabA[N][N];
int i,J;
for (i=0;i<N;i++)
{
printf("Tab[%d] : ",i+1);
scanf("%d",&Tab[i]);
}
for (J=0;J<N;J++)
{
for (i=0;i<N;i++)
{
TabA[J][i]=Tab[i];
}
}
for (J=0;J<N;J++)
{
for (i=0;i<N;i++)
{
printf ("TabA[%d][%d]=%d\n",J+1,i+1,TabA[J][i]);
}
}
return 0;
}

نشر على 20:04, الخميس 6 ديس 2018 by Houssem Eddine AZZAG (20 points)
In Algorithmique et structure de données 1جواب (3)

1 votes

#include<studio.h>

main()
{int const N=5;
int Tab[N],TabA[N][N],i,k;
for (i=0;i<N;i++)
{
printf("Tab[%d]",i+1);
scanf("%d",&Tab[i]);
}
for (k=0;k<N;k++)
{
for (i=0;i<N;i++)
{
printf ("TabA[%d][%d]=%d\n",k+1,i+1,Tab[i]);
}
}
getch();
}

نشر على 23:42, الخميس 6 ديس 2018 by عماد الدين زروال (3 points)
In Algorithmique et structure de données 1جواب (4)

0 votes

Le programme c

#define n 5

{

Static int t[n][n];

Int i,j;

For(i=1;i<=n;i++)

For(j=1;j<=n;j++){

Printf("t[%d][%d] :"i,j);

Scanf("%d",&t[i][j]);}}

For(i=1;i<=n;i++){

For(j=1;j<=n;j++)

Printf("%d",t[i][j]);

Printf("\n");}

Return 0;

}

Algourithe matrice;

Const n=5;

Type tm=tableau[1..n,1..n]d'entier;

Var m:tm;

I,j:entier;

Debut 

Pour i=1à n faire

Pour j=1à n faire

Lire(i,j);

Ffaire;

Pour i=1à n faire

Pour j=1 à n faire

Ecrire('i,j');

Ffaire;

Fin.

 

نشر على 16:05, الاثنين 17 ديس 2018 by mariem bennouar (2 points)
In Algorithmique et structure de données 1جواب (5)

0 votes

Le programme c

#define n 5

{

Static int t[n][n];

Int i,j;

For(i=1;i<=n;i++)

For(j=1;j<=n;j++){

Printf("t[%d][%d] :"i,j);

Scanf("%d",&t[i][j]);}}

For(i=1;i<=n;i++){

For(j=1;j<=n;j++)

Printf("%d",t[i][j]);

Printf("\n");}

Return 0;

}

Algourithe matrice;

Const n=5;

Type tm=tableau[1..n,1..n]d'entier;

Var m:tm;

I,j:entier;

Debut 

Pour i=1à n faire

Pour j=1à n faire

Lire(i,j);

Ffaire;

Pour i=1à n faire

Pour j=1 à n faire

Ecrire('i,j');

Ffaire;

Fin.v

نشر على 11:34, الخميس 3 ينا 2019 by nacer eddine ben nia (68 points)
In Algorithmique et structure de données 1جواب (6)

0 votes

#include<stdio.h>
#define N 3
main()
{int h;
h=N*N;
int Tab[h],TabA[N][N],i,m,k;

for (i=0;i<h;i++)
{
printf("Tab[%d]=",i+1);
scanf("%d",&Tab[i]);
}
m=0;
for (k=0;k<N;k++)
{printf("\n");
for (i=0;i<N;i++)

{
TabA[k][i]=Tab[m];
m++;

printf("%d ",TabA[k][i]);


}
}
getch();
}

نشر على 00:55, السبت 12 ينا 2019 by عماد الدين زروال (3 points)
In Algorithmique et structure de données 1جواب (7)

0 votes

algorithme riadhcadi;

#define n 5

{

Static int t[n][n];

Int i,j;

For(i=1;i<=n;i++)

For(j=1;j<=n;j++){

Printf("t[%d][%d] :"i,j);

Scanf("%d",&t[i][j]);}}

For(i=1;i<=n;i++){

For(j=1;j<=n;j++)

Printf("%d",t[i][j]);

Printf("\n");}

Return 0;

}

Algourithe matrice;

Const n=5;

Type tm=tableau[1..n,1..n]d'entier;

Var m:tm;

I,j:entier;

Debut 

Pour i=1à n faire

Pour j=1à n faire

Lire(i,j);

Ffaire;

Pour i=1à n faire

Pour j=1 à n faire

Ecrire('i,j');

Ffaire;

Fin.

نشر على 23:01, السبت 12 ينا 2019 by Cadi Mohamed riadh (14 points)
In Algorithmique et structure de données 1جواب (8)

0 votes

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define N 9
#define M 3
int main()
{
static int Tab[N],TabA[M][M],i,L,J;
for (i=0;i<N;i++)
{
printf("Tab[%d] : ",i+1);
scanf("%d",&Tab[i]);
}
J=0;i=0;L=0;
do {
TabA[i][J]=Tab[L];
L++;
J++;
if (J==M){J=0;i++;}
}
while(L!=N);
L=0;
for (i=0;i<M;i++)
{
for (J=0;J<M;J++)
{
L++;
printf("%d ",TabA[i][J]);
if (L%3==0){printf("\n");}
}
}
getch();
}

نشر على 18:06, الأحد 13 ينا 2019 by Houssem Eddine AZZAG (20 points)
In Algorithmique et structure de données 1هل لديك جواب ?