قسم الرياضيات و الإعلام الإلي

www.univ-soukahras.dz/ar/dept/mi

المقياس: Structure machine 1

  1. معلومات
  2. الأسئلة
  3. التعليم عن بعد

Code Gray

0 votes

Reprendre la construction des 8 premiers nombres de Gray par la méthode de symétrie.
Pour chacun des nombres gray suivants : 10110110, 110110000,1101110001, 1010111101; Trouver leurs successeurs et leur prédécesseurs

Trouver le code gray des nombres suivants : 75, 103 et 45

Trouver les nombres correspondants aux codes de Gray suivants : 11001101, 1000111, 1101100, 110001

 

نشر على 18:36, الجمعة 15 ديس 2017 By Aida CHEFROUR
In Structure machine 1


أجوبة (9)
جواب (1)

0 votes

1) Il suffit de commencer en écrivant les deux premiers termes (0 et 1) en binaire pur. Puis d'appliquer la méthode de symétrie par rapport à un axe situé à la première colonne à droite, dans la colonne suivant nous mettrons des 1, et ainsi de suite. Ce qui donne pratiquement : 

 

0000

0001

0011

0010

0110

0111

0101

0100

 

2)   10110111 < 10110110 < 10110010

110010000 < 110110000 < 110110001

1101110011 < 1101110001 < 1101110000

1010111100 < 1010111101 < 1010111111

 

3) En appliquant la méthode du ou exclusif (N XOR 2N): 

 

- 75 en décimale = ‭01001011‬ en binaire

‭01001011‬*10 = 01001011‬0

01001011‬ XOR 01001011‬0 = 11011101 en Code Gray.

 

- 103 en décimale = ‭01100111‬ en binaire 

01100111‬*10= 1100111‬0 

01100111‬ XOR 1100111‬0 = 10101001 en Code Gray. 

 

- 45 en décimale = ‭00101101‬ en binaire 

00101101‬*10 = 00101101‬0

00101101‬ XOR 00101101‬0 = 01110111 en Code Gray. 

 

4) Pour 11001101 on a : 

 

1 = 1

1 = 1 XOR 0

0 = 1 XOR 0 XOR 1

0 = 1 XOR 0 XOR 1 XOR 0 

1 = 1 XOR 0 XOR 1 XOR 0 XOR 1 

1 = 1 XOR 0 XOR 1 XOR 0 XOR 1 XOR 0 

0 = 1 XOR 0 XOR 1 XOR 0 XOR 1 XOR 0 XOR 1 

1 = 1 XOR 0 XOR 1 XOR 0 XOR 1 XOR 0 XOR 1 XOR 1

11001101 = 10101011 en Code Gray.

 

(En appliquant la même méthode)

- 1000111= 1100100

- 1101100 = 1011010

- 110001 = 101001

 

نشر على 22:04, الجمعة 15 ديس 2017 by Adlène Beddiar (18 points)
In Structure machine 1جواب (2)

0 votes

1-

0000

0001

0011

0010

0110

0111

0101

0100

2-

10110111<10110110<10110010

110010000<110110000<110110001

1010111100<1010111101<1010111111

3-

(75)10=(1001011)2

2N=10010110(décalage g a d)

(01001011)o(10010110)=(11011101)/2=(11011101)gray

 

 

(45)10=(1001101)2

2N=1011010(décalage g a d)

(0101101)o(1011010)=(1110111)/2=(11001101)gray

 

4-

(11001101)gray

n0=1

n1=n0 o 1=0

n2=n1 o 0=0

n3=n2 o 0=0

n4=n3 o 1=1

n5=n4 o 1=0

n6=n5 o 0=0

n7=n6 o 1=1

donc (11001101)gray=(10001001)2

et avec la meme méthode appliquer:

1000111=1100100

1101100=1011010

110001=101001

 

 

 

 

 

نشر على 18:21, الاثنين 18 ديس 2017 by oussama baha eddine farhi (257 points)
In Structure machine 1جواب (3)

0 votes

 

 

نشر على 21:55, الاثنين 18 ديس 2017 by Hana harati (24 points)
In Structure machine 1جواب (4)

0 votes

  •  
  • 1/  0000          0001              0011             0010           0110     0111            0101              0100

نشر على 21:58, الاثنين 18 ديس 2017 by Hana harati (24 points)
In Structure machine 1جواب (5)

0 votes

2/ 10110111<10110110<10110010

110010000<110110000<110110001                                    1010111100<1010111101<1010111111

 

نشر على 22:02, الاثنين 18 ديس 2017 by Hana harati (24 points)
In Structure machine 1جواب (6)

0 votes

(75)10=(1001011)2                 2N=10010110(decalage)=1001011                                           11011101encod gray                 (-103)10=(01100111)2          2N=011001110                         10101001 encode gray

نشر على 22:07, الاثنين 18 ديس 2017 by Hana harati (24 points)
In Structure machine 1جواب (7)

0 votes

4/  11001101gray=10001001)2  1000111=1100100          1101100=1011010             110001=101001

نشر على 22:10, الاثنين 18 ديس 2017 by Hana harati (24 points)
In Structure machine 1جواب (8)

0 votes

1)la constrauction des 8 premiers nombre

000 0

001 1 

010 2

011 3

100 4

101 5

110 6

111 7

2)10110111<10110110<10110010

110010000<1101110001<1101110000

1101110011<1101110001<1101110000

1010111100<1010111101<1010111111

3)(75)10=(1001011)2   2N=10010110     =11011101

4)11001101

N0=1

N1=1 XOR 1=0

N2=1 XOR 1 XOR 0=0

N3=1 XOR 1 XOR 0 XOR 0=0

N4=1 XOR 1 XOR 0 XOR 0 XOR 1=1

N5=1 XOR 1 XOR 0 XOR 0 XOR 1 XOR 1=0

N6 =1 XOR 1 XOR 0 XOR 0 X0R 1 XOR 1 XOR 0=0

N7= 1 XOR 1 XOR 0 XOR O XOR 1 XOR 1 XOR 0 XOR 1=1

(10001001)2=(137)10

نشر على 13:28, السبت 23 ديس 2017 by Chaima Hidri (32 points)
In Structure machine 1جواب (9)

0 votes

1)

0000 0

0001 1

0010 2

0011 3

0100 4

0101 5

0110 6

0111 7

 

2)10110111<10110110<10110010

110010000<1101110001<1101110000

1010111100<1010111101<1010111111

 

3)(75)10=(1001011)2  2N=10010110=11011101

 

4) 11001101

No=1

N1=1 XOR 1=0

N2=1 XOR 1 XOR 0=0

N3=1 XOR 1  XOR 0 XOR 0 =0

N4=1 XOR 1 XOR 0 XOR 0 XOR 1 =1

N5=1 XOR 1 XOR 0 XOR 0 XOR 1 XOR 1 =0

N6=1 XOR 1 XOR 0 XOR 0 XOR1 XOR 1 XOR 0 =0

N7=1 XOR 1 XOR 0 XOR 0 XOR 1 XOR 1 XOR 0 XOR 1 =1

(10010001)2=(137)10

نشر على 21:16, الأحد 31 ديس 2017 by rayene ridane (228 points)
In Structure machine 1هل لديك جواب ?