قسم الرياضيات و الإعلام الإلي

www.univ-soukahras.dz/ar/dept/mi

المقياس: ----

  1. معلومات
  2. الأسئلة
  3. التعليم عن بعد

Planification

1 votes

Donnez le code Prolog de l'action de planification suivant : 

faire-le-plein(u,x)       

PRECOND : Robot-à(x) ^ Placée-à(u,x)

EFFET :       Ajouts : Plein-fait 

                  Retraits : Placée-à(u,x)

نشر على 10:49, السبت 7 ماي 2016 By Sofiane ZAIDI
In ----


أجوبة (6)
جواب (1)

3 votes

pop (faire_le_plein(U,Y) , [robot_a(X),place_a(U,X)],[plien_fait],[place_a(U,X)]). //attention a bien mettre le tiret du 8 dans les noms des prédicats 

نشر على 18:37, السبت 7 ماي 2016 by mohammed tebib (377 points)
In ----جواب (1)

1 votes

pop (faire-le-plein(U,Y) , [robot-a(X),place-a(U,X)],[plien-fait],[place-a(U,X)]).

نشر على 11:11, السبت 7 ماي 2016 by amirat abdallah (257 points)
In ----جواب (2)

2 votes

c'est note Mr tebib Med, merci

نشر على 18:52, السبت 7 ماي 2016 by amirat abdallah (257 points)
In ----جواب (3)

4 votes

pop (faire_le_plein(U,X) , [robot_a(X),place_a(U,X)],[plein_fait],[place_a(U,X)]).

نشر على 19:20, الأحد 8 ماي 2016 by Hanen Rouainia (322 points)
In ----جواب (4)

2 votes

LE CODE

pop (faire_le_plein(U,Y) , [robot_a(X),place_a(U,X)],[plien_fait],[place_a(U,X)]).

نشر على 09:37, الاثنين 9 ماي 2016 by houssem djefaflia (95 points)
In ----جواب (5)

0 votes

([pop  ( faire_le_plein (U.Y) ,[ robot_a(x),place_a(U,X)], [plien_fait ] , [place_a(U,X

نشر على 18:25, الاثنين 16 ماي 2016 by rahil serghine (17 points)
In ----هل لديك جواب ?