Département de Droit Public

https://www.univ-soukahras.dz/fr/dept/dd

Matière: قانون مكافحة الفساد

  1. Information
  2. Questions
  3. E-Learning

مكافحة الفساد

-1 votes

فيما تتمثل التدابير الوقائية للحيلولة من الفساد في مجال التوظيف ؟

Posté le 10:15, Saturday 3 Jun 2023 By abdenasser othmani (124 points)
In قانون مكافحة الفساد


Réponses (0)
Réponse (1)

votes


Posté le 13:49, Thursday 30 May 2024 by
In قانون مكافحة الفسادAvez vous une réponse ?